ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐ

ԳԱՂԱՓԱՐԻՑ ԴԵՊԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

Մեր մասնագետների պրոֆեսիոնալ թիմը կօգնի Ձեզ ցանկապատի ընտրության, տարածքի ուսումնասիրության, նախագծման և տեղադրման հարցերում:


Տարածքի ուսումնա-
սիրություն

Մեր թիմը կիրականացնի տարածքի երկրաբանական և գեոդեզիստական ուսումնասիրու-
թյուն, չափագրություն

Նախագծում

Ուսումնասի-
րության արդյունքների վրա հիմնված, կիրականացվի ցանկապատման համալիր նախագիծ

Հողային աշխատանք-
ներ

Նախագծի հիման վրա կկատարվեն հողային և նախա-
պատրաստական աշխատանքները

Տեղադրում

Տեղադրողների վերապատ-
րաստված թիմը կիրականացնի սյուների և պանելների տեղադրումը

Հանձնում

Պատշաճ որակով աշխատանքի հանձնում պատվիրատուին